Regulamin

Definicje

Administrator – Firma Intertur z siedzibą w Białych Błotach, ul. Słoneczna 3, 86-005 Białe Błota, numer telefonu: (52) 381-44-07, adres e-mail: biuro@intertur.eu

Serwis – internetowy serwis bazy noclegowej w domenie Przymorzu.pl, którego właścicielem jest Administrator.

Użytkownik - każda osoba, która dokonała rejestracji i założyła indywidualne Konto w Serwisie Administratora. Użytkownik to również każdą osoba, która korzysta z funkcjonalności Serwisu.

Ogłoszeniodawca – Użytkownik, który zamieszcza na stronach Serwisu przez Panel Klienta Treści dotyczące prezentacji i promocji swojego Obiektu nad morzem.

Konsument - osoba zdefiniowana w przepisie art. 22 ze zn. 1 Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Obiekt - obiekt noclegowy, świadczący usługi hotelowe, wypoczynku i rekreacji nad polskim Morzem Bałtyckim.

Oferta - wszelkie Treści, zamieszczone przez Ogłoszeniodawców w Serwisie.

Abonament – roczna opłata za świadczone usługi ogłoszeniowe w Serwisie Administratora na rzecz Użytkownika zgodnie z cennikiem.

Panel Klienta – podstrona Serwisu dostępna po zalogowaniu się Użytkownika, służąca do administrowania ofertą Obiektu.

Przelewy24.pl - zewnętrzna instytucja płatnicza, niezależna od firmy Administratora, świadcząca usługi płatności online, posiadająca licencję Krajowej Instytucji Płatniczej, nadany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie.

Regulamin - niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Serwisu Administratora.

Treści – teksty ofert noclegowych, komentarze, opinie i oceny Obiektów, zdjęcia, materiały wideo, zamieszczone i publikowane w Serwisie przez Użytkowników.

Załącznik - integralna część Regulaminu, kompleksowo regulująca dane zagadnienie

Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Administratora na rzecz Ogłoszeniodawców (publikowanie ofert noclegowych oraz zapytań ich dotyczących), oraz Użytkowników (publikowanie zdjęć, ocen i opinii).
 2. Administrator świadczy Użytkownikom swoje usługi wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i politykę prywatności.
 3. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza przyjęcie wszystkich postanowień określonych w niniejszym regulaminie.

Rejestracja w serwisie.

 1. Rejestracja w serwisie Administratora jest bezpłatna.
 2. Użytkownik samodzielnie rejestruje się w serwisie Administratora przez wypełnienie obowiązkowych pól formularza rejestracji, jednocześnie oświadczając, że wszystkie podane dane są prawdziwe i zgodne z prawem.
 3. Użytkownik może dokonać rejestracji i założyć konto w Serwisie za pośrednictwem swojego konta zewnętrznego na. Facebook-u lub Google +
 4. Administrator na życzenie Użytkownika może dokonać rejestracji i założyć konto na podstawie dostarczonych Treści lub wskazania strony WWW na której się znajdują.

Publikowanie treści i korzystanie z serwisu.

 1. Oferty Użytkowników - Ogłoszeniodawców w Serwisie publikowane są w formie płatnej po wykupieniu rocznego abonamentu lub bezpłatnej przez 14 dni od momentu publikacji oferty Obiektu.
 2. Po upływie 14-dniowego okresu próbnego lub po okresie obowiązywania abonamentu, Oferta Ogłoszeniodawcy będzie wyświetlana w formie niepełnej tj. bez adresu e-mail, cennika, zdjęć i bez możliwości wejścia na pełną ofertę ze stron wyszukiwania.
 3. Użytkownik oświadcza, że publikowane Treści są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.
 4. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego Treści oraz zdjęć, materiałów wideo i wyraża zgodę na zamieszczenie ich w serwisie Administratora.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na publikację jego Treści w Serwisie na czas nieokreślony.
 6. Jeśli Administrator znajdzie błędy w Treści zamieszczonych przez Użytkownika to ma prawo do ich poprawienia bez potrzeby powiadamiania o tym fakcie Użytkownika.
 7. Użytkownik samodzielnie aktualizuje własne Treści, poprzez zalogowanie się na konto administracyjne - Panel.
 8. Użytkownik zobowiązuje się na bieżąco aktualizować swoją Ofertę noclegową.
 9. Na wyraźne życzenie Użytkownika, Administrator może dokonać bezpłatnie aktualizacji oferty Użytkownika.
 10. Użytkownik może dodać własną pisemną opinię i ocenę dotyczącą Obiektu, na podstawie własnych doświadczeń związanych z korzystaniem z usług danego Obiektu.
 11. Administrator jest uprawniony do publikowania opinii i ocen Użytkowników w Serwisie.
 12. Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie modyfikuje oraz nie usuwa opinii zamieszczonych przez Użytkowników.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Treści, które zostały zamieszczone w sposób niezgodny z Regulaminem.

Odpowiedzialność i zobowiązania.

 1. Wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane Treści w serwisie Administratora.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści publikowane w serwisie przez Użytkowników oraz nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartych umów pomiędzy nimi.
 3. Użytkownik przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność za rzetelność zamieszczonych Treści w Serwisie Administratora.
 4. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz pokrewne do zamieszczonych zdjęć i przyjmuje pełną odpowiedzialność za ich publikację w Serwisie Administratora.
 5. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za informacje i dane zamieszczone na stronie z ofertą obiektu Użytkownika.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak prezentacji oferty Ogłoszeniodawcy z przyczyn nie zależnych od Administratora - awarie serwera, włamania na serwer itp.

Opłaty abonamentowe i rozliczenia.

 1. Opłata za umieszczenie i publikację oferty noclegowej Ogłoszeniodawcy w Serwisie Administratora, pobierana jest "z góry" w formie rocznego abonamentu, który rozpoczyna się od daty udostępnienia pełnej oferty Ogłoszeniodawcy.
 2. Opłaty za wybrany roczny abonament Oferty Ogłoszeniodawcy można dokonywać przez płatności online za pośrednictwem serwisu www.Przelewy24.pl, zgodnie z regulaminem tego serwisu, dostępnym na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/regulamin lub przelewem na konto bankowe Administratora - InterTur, ul. Słoneczna 3, 86-005 Białe Błota, PEKAO S.A., nr: 46 1240 3493 1111 0010 4432 6802
 3. Tytuł wpłaty na przelewie bankowym powinien zawierać imię i nazwisko, miejscowość i nazwę obiektu Ogłoszeniodawcy lub numer ID obiektu.
 4. Na poczet dokonania wpłaty na konto bankowe, Administrator może wystawić i wysłać mailem lub pocztą dokument pro-forma.
 5. Po otrzymaniu należnej kwoty (opłacenie pro-formy), Administrator wystawi fakturę bez VAT na dane podane na koncie obiektu w panelu administracyjnym.
 6. W celu przedłużenia abonamentu dotyczącego emisji oferty Ogłoszeniodawcy na kolejny rok, Ogłoszeniodawca przed dniem zakończenia ważności opłaca wybrany abonament.
 7. Po bezpłatnym, testowym okresie 14-dniowym lub wygaśnięciu ważności abonamentu, ponowne udostępnienie pełnej oferty Ogłoszeniodawcy w Serwisie, nastąpi po opłaceniu wybranego rocznego abonamentu – pakietu.

Punkty pozycjonujące i opłaty

 1. W celu podniesienia pozycji na listach wyszukiwania w Serwisie Administratora, Ogłoszeniodawca w dowolnym czasie może dokupić punkty pozycjonujące. Koszt zakupu jednego punktu to 1 PLN  brutto.
 2. Punkty pozycjonujące Ogłoszeniodawca może zakupić po zalogowaniu do panelu administracyjnego, dokonując płatności online za pośrednictwem serwisu www.Przelewy24.pl, zgodnie z regulaminem tego serwisu, dostępnym na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/regulamin lub przelewem na konto bankowe Administratora - InterTur, ul. Słoneczna 3, 86-005 Białe Błota, PEKAO S.A., nr: 46 1240 3493 1111 0010 4432 6802
 3. Zakup punktów pozycjonujących jest świadczeniem jednorazowym. W przypadku usunięcia Konta w Serwisie lub rezygnacji z publikacji Oferty przez Ogłoszeniodawcę, przyznane punkty oraz zakupione w czasie publikacji Oferty, nie podlegają zwrotowi w jakiejkolwiek postaci lub przeniesieniu na innego Użytkownika - Ogłoszeniodawcę.
 4. Wszystkie przyznane lub zakupione punkty pozostają do dyspozycji Ogłoszeniodawcy do czasu korzystania z usług  Serwisu Administratora.
 5. Punkty pozycjonujące nie mogą być wymienione na inne usługi w serwisie Administratora.
 6. Uruchomienie pozycjonowania następuje po ustaleniu stawki dziennej w punktach oraz terminu (daty początkowej i zakończenia) w panelu administracyjnym Użytkownika.
 7. Punkty są odejmowane wyłącznie w podanym terminie i w wysokości ustalonej przez Użytkownika.
 8. Punkty nie są odejmowane w sytuacji, kiedy Ogłoszeniodawca nie ustali  konkretnego terminu pozycjonowania, oraz gdy Oferta Ogłoszeniodawcy jest wyłączona lub czasowo zawieszona.

Zawarcie umowy i prawo odstąpienia

 1. Do zawarcia umowy Ogłoszeniodawcy z Administratorem dochodzi z chwilą wykupienia jednej z usług Serwisu po dokonanej wcześniej rejestracji i założenia konta Obiektu.
 2. Umowa Ogłoszeniodawcy z Administratorem o świadczenie usługi obowiązuje do końca trwania tej usługi.
 3. Ogłoszeniodawca mający status konsumenta, tj. będący osobą fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od zakupu usługi bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
 4. Cena zapłacona za Usługę zostanie zwrócona na stosowne konto bankowe Ogłoszeniodawcy za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub bezpośrednio przelewem na jego konto bankowe.

Zasady reklamacji

 1. Ogłoszeniodawca ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez Serwis płatnej usługi w terminie do 14 dni od daty jej zakończenia.
 2. Reklamacja pisemna powinna zawierać:
  • dane Użytkownika w celu jego identyfikacji,
  • nazwę i rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Reklamacje powinny być zgłaszane za pośrednictwem adresu e-mail na adres biuro@przymorzu.pl lub listownie na adres firmy Administratora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.
 5. Administrator przedstawi na piśmie sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

Załączniki

Regulamin zawiera załącznik, który stanowi jego integralną część:

Załącznik 1: Polityka Prywatności